Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Zakłady Hutnicze Železiarne Podbrezová a.s.; w skrócie ŽP a.s. (nazywane dalej „Administratorem“) gromadzą, przetwarzają i korzystają z danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych podczas przetwarzania danych osobowych i o przemieszczaniu takich danych, oraz Ustawą nr 18/2018 [słowackiego] Dz. U. w sprawie ochrony danych osobowych, postępując w taki sposób, aby zagwarantować przestrzeganie wspomnianych przepisów prawa.

Administrator: Železiarne Podbrezová a.s.; w skrócie ŽP a.s.
Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej: zodpovednaosobaZP@zelpo.sk
Odbiorcy lub kategorie odbiorców: Železiarne Podbrezová, a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, Słowacja
Transfer danych osobowych do państwa trzeciego: nie będzie realizowany
Okres przechowywania danych osobowych: do czasu zrealizowania oferty albo przez okres 2 lat

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe jedynie w tym celu, dla którego je pozyskano. Administrator oświadcza, że zapewni stosowny stopień ochrony danych osobowych, będzie przetwarzać dane osobowe jedynie z zachowaniem dobrych zwyczajów oraz będzie działać w sposób, który nie jest sprzeczny z „Ustawą o ochronie danych osobowych” lub innymi ogólnie obowiązującymi przepisami, nie próbując ich łamać. Po zrealizowaniu celu przetwarzania danych osobowych Administrator zagwarantuje natychmiastową likwidację danych osobowych

Administrator zagwarantuje odpowiedni stopień ochrony danych osobowych; będzie też chronić dane osobowe przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem, stratą, zmienieniem, nieuprawnionym dostępem do nich i udostępnieniem, przekazaniem albo opublikowaniem oraz przed jakimikolwiek innymi niedopuszczalnymi sposobami ich przetwarzania, podejmując w tym celu stosowne środki ostrożności, odpowiadające sposobowi przetwarzania danych osobowych.


Administrator przetwarzać będzie dane osobowe zgodnie z prawami przysługującymi osobie będącej podmiotem.
Osoba będąca podmiotem ma prawo do otrzymania od Administratora potwierdzenia o przetwarzaniu danych osobowych jej dotyczących. Jeśli Administrator przetwarza takie dane osobowe, to osoba będąca podmiotem ma prawo do dostępu do tych danych osobowych i do informacji dotyczących:

 • celu przetwarzania danych osobowych,
 • kategorii przetwarzanych danych osobowych,
 • identyfikacji odbiorcy lub kategorii odbiorców, którym były albo mają być przekazane dane osobowe; w szczególności odbiorcy w państwie trzecim lub międzynarodowej organizacji, o ile jest to możliwe,
 • czasu przechowywania danych osobowych; o ile nie jest to możliwe kryteriów ich przeznaczenia,
 • prawa do domagania się od Administratora zmiany danych osobowych osoby będącej podmiotem albo do ich usunięcia albo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub prawa odmowy przetwarzania danych osobowych,
 • prawa do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania,
 • źródła pochodzenia danych osobowych, jeśli nie zostały one pozyskane od osoby będącej podmiotem,
 • istnienia zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji wraz z profilowaniem.

WNIOSEK O PRZESŁANIE OFERTY (ZAPYTANIE OFERTOWE, CALL BACK)

Przekazane dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie w celu przesłania oferty cenowej. Po zrealizowaniu celu przetwarzania danych osobowych Železiarne Podbrezová a.s.  zagwarantują natychmiastową likwidację danych osobowych. Železiarne Podbrezová a.s. zapewnią stosowny stopień ochrony danych osobowych, będzie przetwarzać dane osobowe jedynie z zachowaniem dobrych zwyczajów oraz będą działać w sposób, który nie jest sprzeczny z „Ustawą o ochronie danych osobowych” lub innymi ogólnie obowiązującymi przepisami, nie próbując nawet ich łamać.


Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej: zodpovednaosobaZP@zelpo.sk
Odbiorcy lub kategorie odbiorców: Železiarne Podbrezová, a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, Słowacj
Transfer danych osobowych do państwa trzeciego: nie będzie realizowany
Okres przechowywania danych osobowych: do czasu zrealizowania oferty albo przez okres 2 lat

Prawa Dostarczyciela danych osobowych:

 • udzieloną przez siebie zgodę na przetwarzanie danych osobowych Dostarczyciel kiedykolwiek może bezpłatnie odwołać pod adresem Administratora,
 • Dostarczyciel danych osobowych ma prawo do domagania się od dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania albo ma prawo do kwestionowania ich przetwarzania, czy też prawo do dokładnego transferu danych,
 • Dostarczyciel danych osobowych ma prawo do obrony swoich praw za pośrednictwem reprezentanta lub poprzez podanie wniosku o rozpatrzenie skargi organowi nadzorczemu; w Słowacji jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych, w myśl Ustawy nr 18/2018 [słowackiego] Dz. U.

Wyrażam zgodę na to, aby Administrator przetwarzał i przechowywał moje dane osobowe w razie ewentualnych zmian w ofercie albo w celu utrzymywania dalszego kontaktu.
Okres przechowywania danych osobowych wynosi 2 lata.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o nowych produktach, zniżkach i promocjach oferowanych towarów (Newsletter).

NEWSLETTER

Przekazując swój adres e-mailowy wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji o nowych produktach za pośrednictwem Newsletter.
Železiarne Podbrezová a.s. będzie postępować sposobem nie będącym w sprzeczności z „Ustawą o ochronie danych osobowych” , ani innymi ogólnie obowiązującymi przepisami prawa oraz nie będzie próbować ich łamać.

Administrator: Železiarne Podbrezová a.s.; w skrócie ŽP a.s.
Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej: zodpovednaosobaZP@zelpo.sk
Odbiorcy lub kategorie odbiorców: Železiarne Podbrezová, a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, Słowacja
Transfer danych osobowych do państwa trzeciego: nie będzie realizowany
Okres przechowywania danych osobowych: 2 lata

Prawa Dostarczyciela danych osobowych:

 • udzieloną przez siebie zgodę na przetwarzanie danych osobowych Dostarczyciel kiedykolwiek może bezpłatnie odwołać pod adresem Administratora.
 • Dostarczyciel danych osobowych ma prawo do domagania się od dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania albo ma prawo do kwestionowania ich przetwarzania, czy też prawo do dokładnego transferu danych,
 • Dostarczyciel danych osobowych ma prawo do obrony swoich praw za pośrednictwem reprezentanta lub poprzez podanie wniosku o rozpatrzenie skargi organowi nadzorczemu; w Słowacji jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych, w myśl Ustawy nr 18/2018 [słowackiego] Dz. U.

Nie ukończyłem(am) 16 lat, przy czym mój rodzic czy też osoba wykonująca prawa rodzicielskie, wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Ukończyłem(am) 16 lat.
Jako osoba będąca podmiotem masz prawo do tego, abyśmy bezzwłocznie zmienili Twoje nieprawidłowe dane osobowe.
Biorąc pod uwagę cel przetwarzania danych osobowych, osoba będąca podmiotem ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Osoba będąca podmiotem ma prawo do tego, aby administrator bezzwłocznie usunął jej dane osobowe, jeśli:

 • dane te nie są już niezbędne do celów, dla których je pozyskano lub były innym sposobem przetwarzane,
 • osoba będąca podmiotem cofnęła zgodę, na mocy której dokonywano przetwarzania jej danych osobowych oraz brak innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych,
 • osoba będąca podmiotem kwestionuje sposób przetwarzania danych osobowych oraz brak jakichkolwiek uzasadnionych powodów do przetwarzania danych osobowych,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Osoba będąca podmiotem ma prawo do tego, aby administrator ograniczył przetwarzanie jej danych osobowych, jeśli:

 • osoba będąca podmiotem zakwestionuje prawdziwość danych osobowych, konkretnie w czasie okresu umożliwiającego Administratorowi dokonanie kontroli poprawności danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem , przy czym osoba będąca podmiotem kwestionuje usunięcie danych osobowych, żądając zamiast ich usunięcia ograniczenie korzystania z nich,
 • Administrator już nie potrzebuje danych osobowych do ich przetwarzania, lecz wymaga ich osoba będąca podmiotem do zrealizowania roszczenia prawnego, albo
 • osoba będąca podmiotem kwestionuje sposób przetwarzania danych osobowych.

Osoba będąca podmiotem ma prawo do pozyskania danych osobowych jej dotyczących jej dotyczących, które przekazała Administratorowi w strukturyzowanym, typowym maszynowym formacie oraz ma prawo do ich przeniesienia na innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe.
Prawo na transfer danych nie dotyczy przetwarzania niezbędnego do celów wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w trakcie wykonywania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

Osoba będąca podmiotem ma prawo do kwestionowania przetwarzania danych osobowych z powodu jej dotyczącej konkretnej sytuacji w ramach uprawnionego interesu Administratora, wraz z profilowaniem zakładającym się na podanych postanowieniach.
Administratorowi nie wolno dalej przetwarzać danych osobowych, jeśli nie udowodni on istnienia niezbędnego uprawnionego interesu do przetwarzania danych osobowych, które przeważają nad prawem albo interesem osoby będącej podmiotem, albo powodami do skorzystania z roszczenia prawnego.

Osoba będąca podmiotem ma prawo do zakwestionowania przetwarzania danych osobowych jej dotyczących, do celów marketingu bezpośredniego, wraz z profilowaniem , w zakresie związanym z tego rodzaju marketingiem bezpośrednim.
Jeśli osoba będąca podmiotem kwestionuje przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego, Administratorowi nie wolno dalej przetwarzać danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Osoba będąca podmiotem ma prawo do tego, aby jej nie dotyczyła decyzja polegająca wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych, wraz z profilowaniem, mającym skutki prawne jej dotyczące albo jej dotyczące w sposób mający znaczący wpływ, o ile to nie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy lub realizacji umowy między osobą będącą podmiotem a Administratorem.

Osoba będąca podmiotem ma prawo do złożenia wniosku, zgodnie z §100 [słowackiej] Ustawy nr 18/2018 Dz. U. o ochronie danych osobowych, jeśli tylko ma podejrzenie, że z jej danymi osobowymi manipuluje się sposobem niezgodnym z prawem albo kiedy wskutek przetworzenia jej danych osobowych dojdzie do naruszenia jej praw.

Administrator albo osoba pośrednicząca może w myśl warunków ustalonych na mocy oddzielnych przepisów albo umowy międzynarodowej, zobowiązującej Republikę Słowacką, ograniczyć zakres praw i obowiązków, jeśli tylko takie ograniczenie takie ustalono w celu zagwarantowania:

 • bezpieczeństwa Republiki Słowackiej,
 • obronności Republiki Słowackiej,
 • porządku publicznego,
 • realizacji zadań w związku z postępowaniem karnym,
 • innych ważnych celów dotyczących interesu publicznego Unii Europejskiej lub Republiki Słowackiej, w szczególności istotnego gospodarczego interesu publicznego albo istotnego interesu finansowego Unii Europejskiej czy Republiki Słowackiej, wraz ze sprawami finansowymi, budżetowymi i podatkowymi, zdrowiem publicznym lub zabezpieczeniem społecznym,
 • ochrony niezależności sądownictwa i postępowań sądowych,
 • zapobiegania naruszania etyki w wybranych zawodach lub wybranych czynnościach zawodowych,
 • monitorowania, kontrolowania albo regulowania przy pełnieniu funkcji publicznych,
 • ochrony praw osoby będącej podmiotem, albo innych osób,
 • prawa do korzystania z innych roszczeń,
 • mobilizacji gospodarczej.

Dostarczyciel danych osobowych ma prawo do obrony swoich praw za pośrednictwem reprezentanta lub poprzez podanie wniosku o rozpatrzenie skargi organowi nadzorczemu; w Słowacji jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych, w myśl Ustawy nr 18/2018 [słowackiego] Dz. U.

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej: zodpovednaosobaZP@zelpo.sk

Prosimy o kontakt

Czy chcesz z nami współpracować? Prześlij nam zapytanie ofertowe, ewentualnie bezpośrednio zamów towar według
zapasów magazynowych.
+48 15 844 80 45 | admin@zelpo.sk

Ściągnąć Instrukcję Użytkownika