Rodzaje prób i dokumentacja

Rodzaje dokumentów kontrolnych

 
Dokumenty kontrolne wystawiane są głownie zgodnie z normą EN 10204 albo normą ISO 10474.
 

Dokumenty kontrolne wystawiane na podstawie kontroli niespecyficznej


Deklaracja zgodności wg zamówienia 2.1,
w którym producent zaświadcza, że dostarczone wyroby odpowiadają uzgodnieniom wg zamówienia, bez danych o wynikach prób.

Protokół z badań 2.2,
w którym producent zaświadcza, że dostarczone wyroby odpowiadają uzgodnieniom wg zamówienia, wraz z danymi o wynikach prób; wystawiany jest na podstawie kontroli niespecyficznej.


Dokumenty kontrolne wystawiane na podstawie kontroli specyficznej


Certyfikat inspekcji 3.1
wydawany przez pion produkcji w wydziale niezależnym i przez uprawnionego do tego przedstawiciela działu kontroli niezależnego od pionu produkcji producenta, który to certyfikat wystawiany jest na podstawie badań wykonywanych zgodnie z odpowiednimi, w zamówieniu podanymi, warunkami dostawy albo zgodnie z urzędowymi przepisami i stosownymi regułami technicznymi; wystawiany jest na podstawie kontroli specyficznej.

Certyfikat inspekcji 3.2
potwierdzany przez uprawnionego do tego przedstawiciela działu kontroli niezależnego od pionu produkcji producenta i przez upoważnionego przedstawiciela klienta, który to certyfikat wystawiany jest zgodnie z wymaganiami zamówienia, z podaniem wyników badań przeprowadzonych na podstawie kontroli specyficznej.


Rodzaje kontroli


Kontrola niespecyficzna,
kontrola wykonywana przez producenta w ramach procedur stwierdzających, czy wyroby spełniają wymagania podane w zamówieniu, kontrolowane wyroby nie muszą wchodzić w skład dostawy.

Kontrola specyficzna,
kontrola wykonywana przez producenta w ramach stosownej specyfikacji produktu w celu stwierdzenia, czy wyroby spełniają wymagania podane w zamówieniu, próby muszą dotyczyć dostarczonych wyrobów lub wyrobów jednostki kontrolnej wchodzących w skład dostawy.


Próby


Na podstawie przeprowadzonych badań rur stwierdza się, że właściwości rur są zgodne z wymaganiami zamówienia, stosownymi normami i specyfikacją klienta. Próby mogą być:

- obowiązkowe, przeprowadzane na podstawie wymagań poszczególnych norm i specyfikacji klienta,
- fakultatywne, uzgodnione przy zamawianiu rur poprzez dokonanie wyboru z oferty prób fakultatywnych dla poszczególnych norm,
- szczególne, wg wymagań klienta dotyczących przeprowadzenia konkretnych prób (ponad ramy prób obowiązkowych i fakultatywnych dla poszczególnych norm i specyfikacji klienta)


Rodzaje prób


- kontrola składu chemicznego stali (analiza wytopu, analiza wyrobu gotowego)
- badania mechaniczne: siła rozciągająca, twardość, próba udarowa zginania
- badania technologiczne: ściskanie, rozszerzalność, zawijanie obwodowego obrzeży, rozszerzalności krążka, zginanie
- nieprzepuszczalność: nadciśnienie wody, metody nieniszczące
- badania nieniszczące (prądy wirowe, przepływy rozproszone, ultradźwięk): wady podłużne, wady poprzeczne, podwójność
- kontrola wymiarów
- kontrola wizualna
- pozostałe próby (metalografia, próba pełzania metali, itd.)