Rodzaje prób i dokumentacja

Rodzaje dokumentów kontrolnych

Dokumenty kontrolne wystawiane są głownie zgodnie z normą EN 10204 albo normą ISO 10474.

Dokumenty kontrolne wystawiane na podstawie kontroli niespecyficznej

Deklaracja zgodności wg zamówienia 2.1,
w którym producent zaświadcza, że dostarczone wyroby odpowiadają uzgodnieniom wg zamówienia, bez danych o wynikach prób.

Protokół z badań 2.2,
w którym producent zaświadcza, że dostarczone wyroby odpowiadają uzgodnieniom wg zamówienia, wraz z danymi o wynikach prób; wystawiany jest na podstawie kontroli niespecyficznej.

Dokumenty kontrolne wystawiane na podstawie kontroli specyficznej

Certyfikat inspekcji 3.1,
wydawany przez pion produkcji w wydziale niezależnym i przez uprawnionego do tego przedstawiciela działu kontroli niezależnego od pionu produkcji producenta, który to certyfikat wystawiany jest na podstawie badań wykonywanych zgodnie z odpowiednimi, w zamówieniu podanymi, warunkami dostawy albo zgodnie z urzędowymi przepisami i stosownymi regułami technicznymi; wystawiany jest na podstawie kontroli specyficznej.

Certyfikat inspekcji 3.2,
potwierdzany przez uprawnionego do tego przedstawiciela działu kontroli niezależnego od pionu produkcji producenta i przez upoważnionego przedstawiciela klienta, który to certyfikat wystawiany jest zgodnie z wymaganiami zamówienia, z podaniem wyników badań przeprowadzonych na podstawie kontroli specyficznej.

Rodzaje kontroli

Kontrola niespecyficzna,
kontrola wykonywana przez producenta w ramach procedur stwierdzających, czy wyroby spełniają wymagania podane w zamówieniu, kontrolowane wyroby nie muszą wchodzić w skład dostawy.

Kontrola specyficzna,
kontrola wykonywana przez producenta w ramach stosownej specyfikacji produktu w celu stwierdzenia, czy wyroby spełniają wymagania podane w zamówieniu, próby muszą dotyczyć dostarczonych wyrobów lub wyrobów jednostki kontrolnej wchodzących w skład dostawy.

Próby

Na podstawie przeprowadzonych badań rur stwierdza się, że właściwości rur są zgodne z wymaganiami zamówienia, stosownymi normami i specyfikacją klienta. Próby mogą być:

 • obowiązkowe, przeprowadzane na podstawie wymagań poszczególnych norm i specyfikacji klienta,
 • fakultatywne, uzgodnione przy zamawianiu rur poprzez dokonanie wyboru z oferty prób fakultatywnych dla poszczególnych norm,
 • szczególne, wg wymagań klienta dotyczących przeprowadzenia konkretnych prób (ponad ramy prób obowiązkowych i fakultatywnych dla poszczególnych norm i specyfikacji klienta)

Rodzaje prób

 • kontrola składu chemicznego stali (analiza wytopu, analiza wyrobu gotowego)
 • badania mechaniczne: siła rozciągająca, twardość, próba udarowa zginania
 • badania technologiczne: ściskanie, rozszerzalność, zawijanie obwodowego obrzeży, rozszerzalności krążka, zginanie
 • nieprzepuszczalność: nadciśnienie wody, metody nieniszczące
 • badania nieniszczące (prądy wirowe, przepływy rozproszone, ultradźwięk): wady podłużne, wady poprzeczne, podwójność
 • kontrola wymiarów
 • kontrola wizualna
 • pozostałe próby (metalografia, próba pełzania metali, itd.)

Prosimy o kontakt

Czy chcesz z nami współpracować? Prześlij nam zapytanie ofertowe, ewentualnie bezpośrednio zamów towar według
zapasów magazynowych.
+48 15 844 80 45 | admin@zelpo.sk

Ściągnąć Instrukcję Użytkownika