Rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczanie chemikaliów

Oświadczenie spółki akcyjnej Železiarne Podbrezová odnośnie substancji podanych w Wykazie Propozycji według Rozporządzenia WE nr 1907/2006 o rejestracji, ocenie, autoryzacji i ograniczeniach chemikaliów (REACH):

Železiarne Podbrezová a.s., jako producent i dostawca rur stalowych i półwyrobów z rur odpowiedzialnie postrzega swoją rolę w europejskim prawodawstwie chemicznym REACH.

Zgodnie z artykułem 59 rozporządzenia REACH, w dniu 28 października 2008 r. opublikowano Listę substancji kandydackich, wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC – Substances of Very High Concern), która jest regularnie aktualizowana.

Aktualna Lista kandydacka substancji znajduje się na stronie internetowej: https://echa.europa.eu/pl/candidate-list-table

Niniejszym informujemy, że według naszej aktualnej wiedzy wyroby Železiarní Podbrezová a.s. nie zawierają ani jednej substancji znajdującej się na Liście kandydackiej, spełniają wymagania Rozporządzenia REACH i są bezpieczne zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla zdrowia człowieka.


Jednocześnie deklarujemy swoje zobowiązanie kontroli aktualizacji Listy kandydackiej substancji i informowania o pojawieniu się tych niebezpiecznych substancji w stężeniu powyżej 0,1 % w jakimkolwiek naszym wyrobie.

Lipiec 2024 r.

Prosimy o kontakt

Czy chcesz z nami współpracować? Prześlij nam zapytanie ofertowe, ewentualnie bezpośrednio zamów towar według
zapasów magazynowych.
+48 15 844 80 45 | admin@zelpo.sk

Ściągnąć Instrukcję Użytkownika